Юнусободда Халк кабулхонаси очилди

Юнусободда Халк кабулхонаси очилди

            

                   2017 йил «Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили» деб эълон килингани муносабати билан хамда ахолининг Узбекистон Республикаси Бош вазирининг виртуал кабулхонаси иши тугрисидаги куплаб ижобий фикрларини эътиборга олиб, барча даражадаги давлат органлари фаолиятида «Халк давлат идораларига эмас, давлат идоралари халкимизга хизмат килиши керак» деган тамойилни амалда карор топтириш, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашнинг сифат жихатидан янги тизимини жорий этиш максадида Узбекистон Президенти девони ишлар бошкармасининг Фукаролар кабулхонаси негизида Узбекистон Президентининг Халк кабулхонаси ва Узбекистон Республикаси Президентининг виртуал кабулхонаси ташкил этиш кузда тутилган. Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва  Тошкент шахрида, шунингдек хар бир туман ва шахарда (туманга буйсунувчи шахарлардан ташкари) эса Узбекистон Президентининг Халк кабулхоналари фаолият курсатади.

Куйидагилар Халк кабулхоналари ва Виртуал кабулхонанинг асосий вазифалари этиб белгиланди:

  • ахоли билан тугридан-тугри мулокотни ташкил этиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг хукук ва эркинликлари хамда конуний манфаатларини тулаконли химоя килишга каратилган, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари (бундан буён — мурожаатлар) билан ишлашнинг сифат жихатидан янги ва самарали тизими фаолиятини таъминлаш;
  • фукароларнинг Узбекистон Республикаси Президентига, Олий Мажлисга, Узбекистон Республикаси Президенти девонига, Хукуматга, давлат бошкаруви органларига, суд, хукукни мухофаза килувчи ва назорат органларига, махаллий давлат хокимияти органларига, бошка давлат ташкилотларига (бундан буён — давлат органлари) ва хужалик бошкаруви органларига мурожаат килишга оид конституциявий хукукларининг сузсиз амалга оширилиши учун шароитлар яратиш;
  • Халк кабулхоналарига ва Виртуал кабулхонага келиб тушган мурожаатлар «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Конунига катъий амал килган холда, тулик, холис ва уз вактида куриб чикилишини ташкил этиш;
  • Халк кабулхоналарига ва Виртуал кабулхонага келиб тушган хамда тегишлилиги буйича давлат органлари ва хужалик 
  • бошкаруви органларига юборилган мурожаатлар куриб чикилиши устидан тизимли мониторинг ва назоратни амалга ошириш;
  • жисмоний шахсларнинг ва юридик шахслар вакилларининг кабулларини давлат органлари ва хужалик бошкаруви органларининг мансабдор шахслари иштирокида, шу жумладан видеоконференцалока оркали утказиш;Халк кабулхоналарига ва Виртуал кабулхонага келиб тушаётган мурожаатларнинг кайд этилиши, умумлаштирилиши, тизимлаштирилиши ва куриб чики
   лиши устидан назорат килиниши буйича ягона электрон ахборот тизимини жорий этиш ва юритиш йули билан мурожаатлар билан ишлашда замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш.
      

   

      

                         

MANZIL

BIZ BILAN ALOQA

+99871 221-86-42

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toshkent shahar,

       Yunusobod tumani,
       
       13-mavze, 5-uy

       Pochta indeksi: 100194